All posts by zuzka

Nové civilné kódexy (5) – zavedenie nových pokút

By | Uncategorized | No Comments

Nový Civilný sporový poriadok zavádza pokuty až do výšky 500 EUR:

(1) Pre účastníkov sporu, ktorí podali šikanóznu alebo zjavne bezdôvodnú námietku zaujatosti proti sudcovi. Súd túto pokutu môže, ale nemusí uložiť. Dôvodová správa neuvádza bližšie vysvetlenie k tejto pokute, najmä, kedy bude námietka šikanózna alebo zjavne neodôvodnená. V tejto súvislosti len poukazuje na „sudcovské uváženie“ dôvodnosti námietky a výšky pokuty.

(2) Pre advokáta v prípade, ak súd odmietne ním podpísané dovolanie ako neprípustné a za určitých okolností aj v prípade, ak zamietne dovolanie ako nedôvodné. Podľa dôvodovej správy má byť totiž advokát „súčasťou justičného prostredia v širšom zmysle“ a je jeho povinnosťou znižovať počet dovolaní podávaných na Najvyšší súd SR. Uloženie pokuty je povinné (súd musí pokutu uložiť).

Nové civilné kódexy (4) – predbežné právne posúdenie veci

By | Uncategorized | No Comments

Podľa nového Civilného sporového poriadku (účinný od 01.07.2016) bude sudca povinný po ukončení doručovania žaloby a vyjadrení procesným stranám nariadiť predbežné prejednanie sporu. Sudca sa na ňom najskôr pokúsi procesné strany zmieriť. V prípade, ak zmier nie je možný, súd určí (1) ktoré skutkové tvrdenia sú medzi stranami sporné, (2) ktoré považuje za nesporné, (3) ktoré dôkazy vykoná a nevykoná a NAJMÄ (4) uvedie predbežné právne posúdenie veci.

Súdy sú už aj v súčasnosti oprávnené uviesť, ako sa im javí predbežné právne posúdenie veci. Z praxe však máme skúsenosti, že v prípade, ak takému návrhu vôbec vyhovejú, právne posúdenie je veľmi formálne a obmedzené len na vymenovanie skutočností, ktoré je potrebné súdu preukázať. Vzhľadom na uvedené je preto otázne, ako si budú súdy plniť novú povinnosť v praxi a ako sa vysporiadajú s prípadnou zmenou právneho názoru, ku ktorému môže dôjsť v priebehu ďalšieho konania. T.j. s prípadmi, keď predbežné právne posúdenie veci bude opačné ako posúdenie veci v rozsudku.

Nové civilné kódexy (3) – súkromné znalecké posudky

By | Uncategorized | No Comments

Nový Civilný sporový kódex (“CSP”) účinný od 01.07.2016 zavádza nový termín “súkromný znalecký posudok”. V zmysle CSP ide o znalecký posudok predložený stranou bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd. Takýto posudok má po splnení zákonných predpokladov sa pri vykonávaní tohto dôkazu postupuje rovnako, akoby išlo o znalecký posudok súdom ustanoveného znalca.

CSP teda “zrovnoprávnil” znalecké posudky predložené stranami so znaleckými posudkami vyhotovenými súdom nariadenými znalcami. Vzhľadom na skutočnosť, že strany si svojho znalca samy vyberajú a platia, je otázne, aký to bude mať dôsledok na spôsob vedenia sporu, predovšetkým vo vzťahu k namietaniu nezaujatosti a prekladaniu znaleckých posudkov vypracovaných “vlastným” znalcom.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

By | Uncategorized | No Comments

Dňa 01.02.2016 nadobudol účinnosť nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Cieľom zákona je prispieť k vysokej právnej istote tak spotrebiteľov, ako aj podnikateľov a to ustanovením základných pravidiel postupu pri alternatívnom riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacim so spotrebiteľskou zmluvou pred subjektom alternatívneho riešenia sporov.

V zmysle zákona bude mať spotrebiteľ možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Následne bude mať právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporu bude buď príslušný štátny orgán (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví; Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb; Slovenská obchodná inšpekcia) alebo právnická osoba zapísaná v zozname vedenom v zmysle zákona (malo by ísť o právnickú osobu založenú alebo zriadenú na ochranu spotrebiteľa, o komoru zriadená zákonom alebo záujmové združenie najmenej desiatich právnických osôb).

Výsledkom alternatívneho riešenia sporu môže byť predovšetkým dohoda o vyriešení sporu alebo nezáväzné odôvodnené stanovisko (ak subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa). Subjekt alternatívneho riešenia sporov však nemôže vydávať právne záväzné rozhodnutia.

Spotrebiteľovi je samozrejme ponechaná možnosť obrátiť sa na súd.

Čas ukáže, aký úspech bude mať alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, do akej miery odbremení súdy a pomôže spotrebiteľom.

Nové civilné kódexy (2) – zmeny ohľadom trov konania

By | Uncategorized | No Comments

Civilný sporový poriadok účinný od 01.07.2016 prináša výrazné zmeny týkajúce sa trov konania.

Po novom bude náhrada trov priznávaná automaticky, nebude teda potrebný návrh sporovej strany. O výške náhrady trov konania rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, vyšší súdny úradník samostatným uznesením. Proti tomuto uzneseniu bude prípustná sťažnosť, o ktorej rozhodne súd prvej inštancie.

Daň z motorového vozidla za rok 2015

By | Uncategorized | No Comments

Upozorňujeme na povinnosť do podať 1. februára 2016 daňové priznanie a zaplatiť daň z motorového vozidla.

Oproti minulému roku nastali viaceré zmeny, napr. (1) miesta príslušnosť sa určuje podľa sídla / trvalého pobytu daňovníka, nie podľa miesta evidencie vozidla, nebude teda potrebné podávať osobitné daňové priznanie za každý samosprávny kraj; (2) zjednotili sa sadzby pre celú SR, sadzby si už neurčujú samosprávne kraje; (3) zmenilo sa (a zároveň sa zjednotilo) predčíslie účtu, na ktorý sa má uhradiť daň.

Ochrana bankového tajomstva a právo na informácie v prípade porušenia práv duševného vlastníctva

By | duševné vlastníctvo | No Comments

Súdny dvor EÚ (ESD) svojím nedávnym rozhodnutím vo veci C-580/13 Coty Germany GmbH proti Stadtsparkasse Magdeburg bližšie upravil hranice medzi ochranou bankového tajomstva a právom na informácie v prípade porušenia duševného vlastníctva.

V danom prípade išlo o spor medzi spoločnosťou  Coty Germany, ktorá vyrába a distribuuje parfumy a je držiteľkou výhradnej licencie týkajúcej sa konkrétnej ochrannej známky. Táto spoločnosť vydražila prostredníctvom internetovej aukčnej platformy flakón parfumu s uvedenou ochrannou známkou, pričom cenu za tento výrobok zaplatila na bankový účet vedený v Stadtsparkasse (banka), ktorý uviedol predávajúci. Coty Germany sa obrátila na banku a požiadala ju o meno a adresu vlastníka bankového účtu, na ktorý previedla sumu zodpovedajúcu cene vydraženého sfalšovaného tovaru. Banka s odvolaním sa na bankové tajomstvo odmietla túto informáciu poskytnúť.

ESD uviedol, že príslušné ustanovenie smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátne ustanovenie, ktoré bankovej inštitúcii neobmedzene a nepodmienene dovoľuje, aby s odvolaním sa na bankové tajomstvo odmietla poskytnúť informácie o mene a adrese vlastníka účtu.

Zrušenie povinnosti predkladať výpis z účtu pri založení s.r.o.

By | Obchodné právo | No Comments

Dňa 01.01.2016 nadobudla účinnosť pomerne rozsiahla novela Obchodného zákonníka. Jednou zo zmien účinných od 01.01.2016 je aj zrušenie povinnosti predkladať pri založení s.r.o. (a iných obchodných spoločností, pri ktorých sa splácajú peňažné vklady pred ich vznikom) výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov.

Uvedenú zmenu hodnotíme pozitívne, a to z dôvodu, že sa tým zjednoduší byrokracia pri zakladaní obchodných spoločností a zamedzí sa problémom, ktoré vznikali napr. tým, že jednotlivé banky vydávali rôzne (štandardné) tlačivá, ktoré neboli vždy akceptované všetkými Obchodnými registrami. Ochrana veriteľov touto zmenou v zásade neutrpí, keďže základné imanie nikdy nepredstavovalo reálnu garanciu pre veriteľov, keďže jeho hodnota nereflektuje zmeny a aktuálne finančné pomery v spoločnosti.