Nové civilné kódexy (3) – súkromné znalecké posudky

By 16 februára, 2016 Uncategorized No Comments

Nový Civilný sporový kódex („CSP“) účinný od 01.07.2016 zavádza nový termín „súkromný znalecký posudok“. V zmysle CSP ide o znalecký posudok predložený stranou bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd. Takýto posudok má po splnení zákonných predpokladov sa pri vykonávaní tohto dôkazu postupuje rovnako, akoby išlo o znalecký posudok súdom ustanoveného znalca.

CSP teda „zrovnoprávnil“ znalecké posudky predložené stranami so znaleckými posudkami vyhotovenými súdom nariadenými znalcami. Vzhľadom na skutočnosť, že strany si svojho znalca samy vyberajú a platia, je otázne, aký to bude mať dôsledok na spôsob vedenia sporu, predovšetkým vo vzťahu k namietaniu nezaujatosti a prekladaniu znaleckých posudkov vypracovaných „vlastným“ znalcom.