Nové civilné kódexy (4) – predbežné právne posúdenie veci

By 22 februára, 2016 Uncategorized No Comments

Podľa nového Civilného sporového poriadku (účinný od 01.07.2016) bude sudca povinný po ukončení doručovania žaloby a vyjadrení procesným stranám nariadiť predbežné prejednanie sporu. Sudca sa na ňom najskôr pokúsi procesné strany zmieriť. V prípade, ak zmier nie je možný, súd určí (1) ktoré skutkové tvrdenia sú medzi stranami sporné, (2) ktoré považuje za nesporné, (3) ktoré dôkazy vykoná a nevykoná a NAJMÄ (4) uvedie predbežné právne posúdenie veci.

Súdy sú už aj v súčasnosti oprávnené uviesť, ako sa im javí predbežné právne posúdenie veci. Z praxe však máme skúsenosti, že v prípade, ak takému návrhu vôbec vyhovejú, právne posúdenie je veľmi formálne a obmedzené len na vymenovanie skutočností, ktoré je potrebné súdu preukázať. Vzhľadom na uvedené je preto otázne, ako si budú súdy plniť novú povinnosť v praxi a ako sa vysporiadajú s prípadnou zmenou právneho názoru, ku ktorému môže dôjsť v priebehu ďalšieho konania. T.j. s prípadmi, keď predbežné právne posúdenie veci bude opačné ako posúdenie veci v rozsudku.