Monthly Archives: júl 2015

Nový autorský zákon (1)

By | Uncategorized | No Comments

Nový autorský zákon (NOZ) účinný od 01.01.2016 prináša do autorského práva mnohé zmeny.

Jednou z nich je rozšírenie osôb spadajúcich pod definíciu zamestnaneckého diela. Podľa NOZ zamestnaneckým dielom je aj dielo vytvorené autorom, ktorý je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnickej osoby alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby, alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, na splnenie povinností vyplývajúcich mu z členstva v orgáne tejto právnickej osoby, ktorá sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa.

Pod zamestnanecké dielo bude teda spadať (po splnení zákonných podmienok) aj dielo vytvorené konateľom alebo spoločníkom spoločnosti. Pri doterajšej úprave vznikali problémy pri dielach vytvorených konateľmi (bez uzatvorenia licenčnej zmluvy), ktorí zo spoločnosti odišli a následne už nechceli spoločnosti umožniť predmetné dielo používať.