Nové civilné kódexy (5) – zavedenie nových pokút

By | Uncategorized | No Comments

Nový Civilný sporový poriadok zavádza pokuty až do výšky 500 EUR:

(1) Pre účastníkov sporu, ktorí podali šikanóznu alebo zjavne bezdôvodnú námietku zaujatosti proti sudcovi. Súd túto pokutu môže, ale nemusí uložiť. Dôvodová správa neuvádza bližšie vysvetlenie k tejto pokute, najmä, kedy bude námietka šikanózna alebo zjavne neodôvodnená. V tejto súvislosti len poukazuje na „sudcovské uváženie“ dôvodnosti námietky a výšky pokuty.

(2) Pre advokáta v prípade, ak súd odmietne ním podpísané dovolanie ako neprípustné a za určitých okolností aj v prípade, ak zamietne dovolanie ako nedôvodné. Podľa dôvodovej správy má byť totiž advokát „súčasťou justičného prostredia v širšom zmysle“ a je jeho povinnosťou znižovať počet dovolaní podávaných na Najvyšší súd SR. Uloženie pokuty je povinné (súd musí pokutu uložiť).

Nové civilné kódexy (4) – predbežné právne posúdenie veci

By | Uncategorized | No Comments

Podľa nového Civilného sporového poriadku (účinný od 01.07.2016) bude sudca povinný po ukončení doručovania žaloby a vyjadrení procesným stranám nariadiť predbežné prejednanie sporu. Sudca sa na ňom najskôr pokúsi procesné strany zmieriť. V prípade, ak zmier nie je možný, súd určí (1) ktoré skutkové tvrdenia sú medzi stranami sporné, (2) ktoré považuje za nesporné, (3) ktoré dôkazy vykoná a nevykoná a NAJMÄ (4) uvedie predbežné právne posúdenie veci.

Súdy sú už aj v súčasnosti oprávnené uviesť, ako sa im javí predbežné právne posúdenie veci. Z praxe však máme skúsenosti, že v prípade, ak takému návrhu vôbec vyhovejú, právne posúdenie je veľmi formálne a obmedzené len na vymenovanie skutočností, ktoré je potrebné súdu preukázať. Vzhľadom na uvedené je preto otázne, ako si budú súdy plniť novú povinnosť v praxi a ako sa vysporiadajú s prípadnou zmenou právneho názoru, ku ktorému môže dôjsť v priebehu ďalšieho konania. T.j. s prípadmi, keď predbežné právne posúdenie veci bude opačné ako posúdenie veci v rozsudku.

Nové civilné kódexy (3) – súkromné znalecké posudky

By | Uncategorized | No Comments

Nový Civilný sporový kódex (“CSP”) účinný od 01.07.2016 zavádza nový termín “súkromný znalecký posudok”. V zmysle CSP ide o znalecký posudok predložený stranou bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd. Takýto posudok má po splnení zákonných predpokladov sa pri vykonávaní tohto dôkazu postupuje rovnako, akoby išlo o znalecký posudok súdom ustanoveného znalca.

CSP teda “zrovnoprávnil” znalecké posudky predložené stranami so znaleckými posudkami vyhotovenými súdom nariadenými znalcami. Vzhľadom na skutočnosť, že strany si svojho znalca samy vyberajú a platia, je otázne, aký to bude mať dôsledok na spôsob vedenia sporu, predovšetkým vo vzťahu k namietaniu nezaujatosti a prekladaniu znaleckých posudkov vypracovaných “vlastným” znalcom.