Inštitút zodpovednej osoby (DPO) je vhodný pre ktoréhokoľvek podnikateľa

By | Uncategorized | No Comments

Prečo ustanoviť zodpovednú osobu (DPO)?

1. Vymenovanie DPO môže byť výrazne prínosné aj pre subjekty, ktoré túto povinnosť nemajú. Pre niektoré subjekty to vyžaduje samotné GDPR.

GDPR určuje tri hlavné kategórie prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí sú povinní DPO ustanoviť.

Aj subjekty, ktoré túto povinnosť nemajú, môžu DPO vymenovať. Vymenovanie DPO navonok signalizuje, že sa o ochranu osobných údajov vo vašej spoločnosti zaujímate a túto problematiku beriete vážne.

Vymenovaním DPO vo vašej spoločnosti delegujete významnú sféru starostlivosti o vašich zákazníkov na odborníka. Pri správnom výbere DPO vás táto osoba priebežne upozorňuje aj na riziká a dopady na bezpečnosť spracúvania osobných údajov pri kreovaní nových produktov a služieb.

2. Zodpovedná osoba môže zamedziť vážnym následkom porušenia ochrany osobných údajov.

Úlohou DPO je najmä neustála starostlivosť o súlad spracúvania osobných údajov s GDPR a monitorovanie bezpečnosti spracúvania.

Vďaka poradenstvu pri implementovaní politík ochrany osobných údajov môže DPO zabrániť vážnym prípadom porušenia ochrany osobných údajov, resp. zmierniť ich eventuálne dopady (či už vo forme pokuty alebo rizika poškodenia dobrého mena na trhu).

3. Zlepšenie reputácie na trhu.

Ochrana osobných údajov je pre mnohé oblasti podnikania kľúčová a o ochranu vlastných údajov sa začínajú zaujímať už aj samotné dotknuté osoby. Tzv. generácia Z je nastupujúcou generáciou, ktorá sa o svoje súkromie intenzívne zaujíma a je prvou generáciou, ktorá sa vzdáva používania služieb, ktoré súkromie narušujú.

Pokiaľ aj GDPR pre vaše spracúvanie osobných údajov neurčuje povinnosť ustanoviť DPO, bude mať vaša spoločnosť voči obchodným partnerom lepšiu reputáciu.

4. Osobné údaje dotknutých osôb sú lepšie chránené.

DPO je pri plnení svojich úloh nezávislá a pri dostatočne dobrom zmluvnom nastavení zabezpečuje internú kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu osobných údajov.

5. DPO vedie zamestnancov a dodávateľov k tomu, aby dodržiavali svoje povinnosti na úseku ochrany osobných údajov.

DPO poskytuje zamestnancom prevádzkovateľa poradenstvo a vedie ich k tomu, aby osobné údaje dotknutých osôb chránili. DPO zároveň dohliada na právne vzťahy s dodávateľmi služieb prevádzkovateľa alebo so sprostredkovateľmi a kontroluje nastavené zmluvy tak, aby obsahovali povinnosť chrániť osobné údaje prevádzkovateľa. Tým sa znižuje riziko porušenia ochrany osobných údajov spôsobené z nedbanlivosti.

Špecialista DPO – SEPTEMBER 2019

By | Uncategorized | No Comments

Zúčastnite sa 3-dňového školenia pre zodpovedné osoby podľa GDPR a získajte vedomosti pre výkon tejto funkcie. Pomôžte svojej zodpovednej osobe pri plnení jej povinností podľa GDPR.

Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia.

Už 23.9.2019!

https://bit.ly/2LXJW1h

Nové civilné kódexy (5) – zavedenie nových pokút

By | Uncategorized | No Comments

Nový Civilný sporový poriadok zavádza pokuty až do výšky 500 EUR:

(1) Pre účastníkov sporu, ktorí podali šikanóznu alebo zjavne bezdôvodnú námietku zaujatosti proti sudcovi. Súd túto pokutu môže, ale nemusí uložiť. Dôvodová správa neuvádza bližšie vysvetlenie k tejto pokute, najmä, kedy bude námietka šikanózna alebo zjavne neodôvodnená. V tejto súvislosti len poukazuje na „sudcovské uváženie“ dôvodnosti námietky a výšky pokuty.

(2) Pre advokáta v prípade, ak súd odmietne ním podpísané dovolanie ako neprípustné a za určitých okolností aj v prípade, ak zamietne dovolanie ako nedôvodné. Podľa dôvodovej správy má byť totiž advokát „súčasťou justičného prostredia v širšom zmysle“ a je jeho povinnosťou znižovať počet dovolaní podávaných na Najvyšší súd SR. Uloženie pokuty je povinné (súd musí pokutu uložiť).