MOTÚZOVÁ & LACKO

advokátska kancelária pre digitálnu dobu

 

Zuzana Motúzová        Pavel Lacko

A verbal contract isn’t worth the paper it’s written on.

Samuel Goldwin

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

ŠPORTOVÉ PRÁVO

M&A

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

SÚDNE SPORY A ROZHODCOVSKÉ KONANIE

Rozhodujúci je konečný produkt

Pri našej práci kladieme dôraz na kvalitu a precíznosť poskytnutých právnych služieb. Výsledky našej práce pomáhajú prezentovať váš biznis a zvyšovať vážnosť pred obchodnými partnermi. Kladieme dôraz na stabilitu a konzistentnosť našich riešení, napríklad zmlúv tak, aby ochránili hlavné aspekty vášho biznisu.

Vysoká pridaná hodnota

Zákony nestačí len čítať, je potrebné ich pochopiť a správne aplikovať. Sme nielen vaši právnici, ale predovšetkým vaši poradcovia. Nepracujeme, kým dokonale nerozumieme vášmu biznisu.

Dôraz na bezpečnosť

Chránime Vaše citlivé informácie. Pri komunikácii ponúkame klientom možnosť end-to-end šifrovania emailových správ, šifrovaných hovorov a správ. Náš hardware zabezpečujeme nástrojmi na zašifrovanie jeho obsahu.

“Thinking Outside of the Box”

Analyzujeme všetky aspekty problému klienta. Spájame právo s obchodom a stratégiu s konkrétnym cieľom klienta.

"Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol na rok 2019. Na rozdiel od minulých rokov sa bude zameriavať na oblasti spracúvania resp. na dodržiavanie konkrétnych povinností podľa GDPR (napr. úprava vzťahov so sprostredkovateľmi, spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov alebo bezpečnosť spracúvania)."

− ochrana osobných údajov

"Phenomenal compilation of podcasts about blockchain and cryptocurrencies.

All from practical and financial advice to basic technological insights.

And fine music too.

https://lnkd.in/ejtz49H"

− blockchain

"Často kladené otázky k fotografiám a audiovizuálnym záznamom

Podľa ÚOOÚ je výber právneho základu pre vyhotovovanie fotografií z verejných podujatí možný aj v podobe oprávneného záujmu po vykonaní testu proporcionality."

− ochrana osobných údajov

Recent Posts / View All Posts

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

| Uncategorized | No Comments

V Zbierke zákonov vyšiel nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb č. 91/2016, ktorý vymedzuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov a postupy v trestnom konaní. Nový zákon nadobudne…

Nové civilné kódexy (5) – zavedenie nových pokút

| Uncategorized | No Comments

Nový Civilný sporový poriadok zavádza pokuty až do výšky 500 EUR: (1) Pre účastníkov sporu, ktorí podali šikanóznu alebo zjavne bezdôvodnú námietku zaujatosti proti sudcovi. Súd túto pokutu môže, ale…

Nové civilné kódexy (4) – predbežné právne posúdenie veci

| Uncategorized | No Comments

Podľa nového Civilného sporového poriadku (účinný od 01.07.2016) bude sudca povinný po ukončení doručovania žaloby a vyjadrení procesným stranám nariadiť predbežné prejednanie sporu. Sudca sa na ňom najskôr pokúsi procesné…

Informovanie dotknutých osôb o spracovaní osobných údajov