your lawyer

advokátska kancelária pre digitálnu dobu

 

Zuzana Motúzová        Pavel Lacko

A verbal contract isn’t worth the paper it’s written on.

Samuel Goldwin

M&A

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

SÚDNE SPORY A ROZHODCOVSKÉ KONANIE

ZMLUVY

Rozhodujúci je konečný produkt

Pri našej práci kladieme dôraz na kvalitu a precíznosť poskytnutých právnych služieb. Výsledky našej práce pomáhajú prezentovať váš biznis a zvyšovať vážnosť pred obchodnými partnermi. Kladieme dôraz na stabilitu a konzistentnosť našich riešení, napríklad zmlúv tak, aby ochránili hlavné aspekty vášho biznisu.

Vysoká pridaná hodnota

Zákony nestačí len čítať, je potrebné ich pochopiť a správne aplikovať. Sme nielen vaši právnici, ale predovšetkým vaši poradcovia. Nepracujeme, kým dokonale nerozumieme vášmu biznisu.

Dôraz na bezpečnosť

Chránime Vaše citlivé informácie. Pri komunikácii ponúkame klientom možnosť end-to-end šifrovania emailových správ, šifrovaných hovorov a správ. Náš hardware zabezpečujeme nástrojmi na zašifrovanie jeho obsahu.

“Thinking Outside of the Box”

Analyzujeme všetky aspekty problému klienta. Spájame právo s obchodom a stratégiu s konkrétnym cieľom klienta.

"Dňa 01.01.2016 nadobudla účinnosť pomerne rozsiahla novela Obchodného zákonníka. Jednou zo zmien účinných od 01.01.2016 je aj zrušenie povinnosti predkladať pri založení s.r.o. (a iných obchodných spoločností, pri ktorých sa splácajú peňažné vklady pred ich vznikom) výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov."

− obchodné právo

"Od nového roku je možné, aby každý podnikateľ prešiel na tzv. virtuálnu pokladnicu, ak mesačne nevydáva viac ako 1000 pokladničných blokov.

Pri jej používaní máte povinnosť zabezpečiť ochranu prihlasovacích údajov za účelom ochrany vložených údajov."

− správne právo

"Nový autorský zákon účinný od 01.01.2016 prináša do autorského práva mnohé zmeny.

Jednou z nich je rozšírenie osôb spadajúcich pod definíciu zamestnaneckého diela."

− autorské právo

Recent Posts / View All Posts

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

| Uncategorized | No Comments

V Zbierke zákonov vyšiel nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb č. 91/2016, ktorý vymedzuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov a postupy v trestnom konaní. Nový zákon nadobudne…

Nové civilné kódexy (5) – zavedenie nových pokút

| Uncategorized | No Comments

Nový Civilný sporový poriadok zavádza pokuty až do výšky 500 EUR: (1) Pre účastníkov sporu, ktorí podali šikanóznu alebo zjavne bezdôvodnú námietku zaujatosti proti sudcovi. Súd túto pokutu môže, ale…

Nové civilné kódexy (4) – predbežné právne posúdenie veci

| Uncategorized | No Comments

Podľa nového Civilného sporového poriadku (účinný od 01.07.2016) bude sudca povinný po ukončení doručovania žaloby a vyjadrení procesným stranám nariadiť predbežné prejednanie sporu. Sudca sa na ňom najskôr pokúsi procesné…

Informovanie dotknutých osôb o spracovaní osobných údajov