Ochrana bankového tajomstva a právo na informácie v prípade porušenia práv duševného vlastníctva

Súdny dvor EÚ (ESD) svojím nedávnym rozhodnutím vo veci C-580/13 Coty Germany GmbH proti Stadtsparkasse Magdeburg bližšie upravil hranice medzi ochranou bankového tajomstva a právom na informácie v prípade porušenia duševného vlastníctva.

V danom prípade išlo o spor medzi spoločnosťou  Coty Germany, ktorá vyrába a distribuuje parfumy a je držiteľkou výhradnej licencie týkajúcej sa konkrétnej ochrannej známky. Táto spoločnosť vydražila prostredníctvom internetovej aukčnej platformy flakón parfumu s uvedenou ochrannou známkou, pričom cenu za tento výrobok zaplatila na bankový účet vedený v Stadtsparkasse (banka), ktorý uviedol predávajúci. Coty Germany sa obrátila na banku a požiadala ju o meno a adresu vlastníka bankového účtu, na ktorý previedla sumu zodpovedajúcu cene vydraženého sfalšovaného tovaru. Banka s odvolaním sa na bankové tajomstvo odmietla túto informáciu poskytnúť.

ESD uviedol, že príslušné ustanovenie smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátne ustanovenie, ktoré bankovej inštitúcii neobmedzene a nepodmienene dovoľuje, aby s odvolaním sa na bankové tajomstvo odmietla poskytnúť informácie o mene a adrese vlastníka účtu.