Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

By 9 februára, 2016 Uncategorized No Comments

Dňa 01.02.2016 nadobudol účinnosť nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Cieľom zákona je prispieť k vysokej právnej istote tak spotrebiteľov, ako aj podnikateľov a to ustanovením základných pravidiel postupu pri alternatívnom riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacim so spotrebiteľskou zmluvou pred subjektom alternatívneho riešenia sporov.

V zmysle zákona bude mať spotrebiteľ možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Následne bude mať právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporu bude buď príslušný štátny orgán (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví; Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb; Slovenská obchodná inšpekcia) alebo právnická osoba zapísaná v zozname vedenom v zmysle zákona (malo by ísť o právnickú osobu založenú alebo zriadenú na ochranu spotrebiteľa, o komoru zriadená zákonom alebo záujmové združenie najmenej desiatich právnických osôb).

Výsledkom alternatívneho riešenia sporu môže byť predovšetkým dohoda o vyriešení sporu alebo nezáväzné odôvodnené stanovisko (ak subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa). Subjekt alternatívneho riešenia sporov však nemôže vydávať právne záväzné rozhodnutia.

Spotrebiteľovi je samozrejme ponechaná možnosť obrátiť sa na súd.

Čas ukáže, aký úspech bude mať alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, do akej miery odbremení súdy a pomôže spotrebiteľom.