All posts by zuzka

Zrušenie povinnosti predkladať výpis z účtu pri založení s.r.o.

By | Obchodné právo | No Comments

Dňa 01.01.2016 nadobudla účinnosť pomerne rozsiahla novela Obchodného zákonníka. Jednou zo zmien účinných od 01.01.2016 je aj zrušenie povinnosti predkladať pri založení s.r.o. (a iných obchodných spoločností, pri ktorých sa splácajú peňažné vklady pred ich vznikom) výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov.

Uvedenú zmenu hodnotíme pozitívne, a to z dôvodu, že sa tým zjednoduší byrokracia pri zakladaní obchodných spoločností a zamedzí sa problémom, ktoré vznikali napr. tým, že jednotlivé banky vydávali rôzne (štandardné) tlačivá, ktoré neboli vždy akceptované všetkými Obchodnými registrami. Ochrana veriteľov touto zmenou v zásade neutrpí, keďže základné imanie nikdy nepredstavovalo reálnu garanciu pre veriteľov, keďže jeho hodnota nereflektuje zmeny a aktuálne finančné pomery v spoločnosti.

Zmena príslušnosti pri dani z motorových vozidiel

By | Uncategorized | No Comments

Od 01.01.2016 sa zmení miestna príslušnosť pri dani z motorových vozidiel. Miestne príslušné budú daňové úrady podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo sídla právnických osôb. Doteraz boli miestne príslušné daňové úrady podľa miesta evidencie motorového vozidla. Cieľom tejto zmeny je zjednodušenie pre daňovníkov, aby sa nemuseli obracať na viacero daňových úradov.

Nové civilné kódexy (1) – prípustnosť dôkazov získaných v rozpore so zákonom

By | Uncategorized | No Comments

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť nové kódexy upravujúce civilné konanie na súdoch. Prinášajú mnoho zmien, ktoré by mali zefektívniť a zrýchliť súdne konanie.

Jednou z noviniek je aj možnosť výnimočne zohľadniť dôkazy získané v rozpore so zákonom (napr. nezákonne získaná nahrávka). Keďže relevantné ustanovenie Civilného sporového kódexu je pomerne vágne, je otázne, ako k nemu budú pristupovať súdy. Uvedené bude mať význam predovšetkým v prípadoch, kde je získanie dôkazov obtiažne.

Nový autorský zákon (1)

By | Uncategorized | No Comments

Nový autorský zákon (NOZ) účinný od 01.01.2016 prináša do autorského práva mnohé zmeny.

Jednou z nich je rozšírenie osôb spadajúcich pod definíciu zamestnaneckého diela. Podľa NOZ zamestnaneckým dielom je aj dielo vytvorené autorom, ktorý je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnickej osoby alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby, alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, na splnenie povinností vyplývajúcich mu z členstva v orgáne tejto právnickej osoby, ktorá sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa.

Pod zamestnanecké dielo bude teda spadať (po splnení zákonných podmienok) aj dielo vytvorené konateľom alebo spoločníkom spoločnosti. Pri doterajšej úprave vznikali problémy pri dielach vytvorených konateľmi (bez uzatvorenia licenčnej zmluvy), ktorí zo spoločnosti odišli a následne už nechceli spoločnosti umožniť predmetné dielo používať.