Daň z motorového vozidla za rok 2015

By | Uncategorized | No Comments

Upozorňujeme na povinnosť do podať 1. februára 2016 daňové priznanie a zaplatiť daň z motorového vozidla.

Oproti minulému roku nastali viaceré zmeny, napr. (1) miesta príslušnosť sa určuje podľa sídla / trvalého pobytu daňovníka, nie podľa miesta evidencie vozidla, nebude teda potrebné podávať osobitné daňové priznanie za každý samosprávny kraj; (2) zjednotili sa sadzby pre celú SR, sadzby si už neurčujú samosprávne kraje; (3) zmenilo sa (a zároveň sa zjednotilo) predčíslie účtu, na ktorý sa má uhradiť daň.

Ochrana bankového tajomstva a právo na informácie v prípade porušenia práv duševného vlastníctva

By | duševné vlastníctvo | No Comments

Súdny dvor EÚ (ESD) svojím nedávnym rozhodnutím vo veci C-580/13 Coty Germany GmbH proti Stadtsparkasse Magdeburg bližšie upravil hranice medzi ochranou bankového tajomstva a právom na informácie v prípade porušenia duševného vlastníctva.

V danom prípade išlo o spor medzi spoločnosťou  Coty Germany, ktorá vyrába a distribuuje parfumy a je držiteľkou výhradnej licencie týkajúcej sa konkrétnej ochrannej známky. Táto spoločnosť vydražila prostredníctvom internetovej aukčnej platformy flakón parfumu s uvedenou ochrannou známkou, pričom cenu za tento výrobok zaplatila na bankový účet vedený v Stadtsparkasse (banka), ktorý uviedol predávajúci. Coty Germany sa obrátila na banku a požiadala ju o meno a adresu vlastníka bankového účtu, na ktorý previedla sumu zodpovedajúcu cene vydraženého sfalšovaného tovaru. Banka s odvolaním sa na bankové tajomstvo odmietla túto informáciu poskytnúť.

ESD uviedol, že príslušné ustanovenie smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátne ustanovenie, ktoré bankovej inštitúcii neobmedzene a nepodmienene dovoľuje, aby s odvolaním sa na bankové tajomstvo odmietla poskytnúť informácie o mene a adrese vlastníka účtu.

Zrušenie povinnosti predkladať výpis z účtu pri založení s.r.o.

By | Obchodné právo | No Comments

Dňa 01.01.2016 nadobudla účinnosť pomerne rozsiahla novela Obchodného zákonníka. Jednou zo zmien účinných od 01.01.2016 je aj zrušenie povinnosti predkladať pri založení s.r.o. (a iných obchodných spoločností, pri ktorých sa splácajú peňažné vklady pred ich vznikom) výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov.

Uvedenú zmenu hodnotíme pozitívne, a to z dôvodu, že sa tým zjednoduší byrokracia pri zakladaní obchodných spoločností a zamedzí sa problémom, ktoré vznikali napr. tým, že jednotlivé banky vydávali rôzne (štandardné) tlačivá, ktoré neboli vždy akceptované všetkými Obchodnými registrami. Ochrana veriteľov touto zmenou v zásade neutrpí, keďže základné imanie nikdy nepredstavovalo reálnu garanciu pre veriteľov, keďže jeho hodnota nereflektuje zmeny a aktuálne finančné pomery v spoločnosti.