Nové civilné kódexy (1) – prípustnosť dôkazov získaných v rozpore so zákonom

By 2 septembra, 2015 Uncategorized No Comments

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť nové kódexy upravujúce civilné konanie na súdoch. Prinášajú mnoho zmien, ktoré by mali zefektívniť a zrýchliť súdne konanie.

Jednou z noviniek je aj možnosť výnimočne zohľadniť dôkazy získané v rozpore so zákonom (napr. nezákonne získaná nahrávka). Keďže relevantné ustanovenie Civilného sporového kódexu je pomerne vágne, je otázne, ako k nemu budú pristupovať súdy. Uvedené bude mať význam predovšetkým v prípadoch, kde je získanie dôkazov obtiažne.